2

De toppers van Wiskidz

 

 

 

Kleine stapjes: Wiskidz vertrekt van zorgvuldig uitgewerkte leerlijnen voor alle domeinen. De leerinhouden zijn verdeeld in kleine leereenheden. In elke les komt één kerndoel aan bod. Zo kan er sterk inzichtelijk worden gewerkt en voldoende worden geoefend.

Rekenen vanuit rekenverhalen: realistische rekenverhalen uit
de leefwereld van de kinderen vormen de basis van elke les.
Voor elk rekenprobleem is er één optimale rekenstrategie, die
altijd naar de oplossing leidt.

Handelen en verwoorden: de lessen vertrekken vaak vanuit
doe-activiteiten waarbij de leerlingen handelen en verwoorden.
Ze doen tal van ervaringen op met meet- en weegmateriaal, kloklezen, betaalmogelijkheden … Het verwoorden leidt tot meer inzicht.

Probleemoplossend denken: Voor probleemoplossend denken zijn er zowel aparte lessen als geïntegreerde oefenmomenten binnen de domeinen. De opbouw van de strategieën gebeurt geleidelijk vanaf het eerste leerjaar.

Gevarieerde herhaling en automatisering: tijdens oefen-
momenten in de les, maar ook in het hoeken- en contractwerk
en tijdens het huiswerk. De lessen starten vaak met een intensief hoofdrekenmoment.

Speelse oefenkansen: Wiskidz biedt heel wat mogelijkheden om de leerinhouden op een speelse manier te herhalen en te automatiseren. De lessen starten vaak met een intensief hoofdrekenmoment. Met de gedifferentieerde werkbladen, spellen en digitale oefeningen kan elk kind oefenen op zijn niveau.

 

Geïntegreerde differentiatie: differentiatie is aanwezig in elke les, zowel in de didactische aanpak als in de leerinhouden. De differentiatie zit in de opbouw van de les én van het werkboek.

Actuele visie op zorg: Wiskidz ondersteunt de leerkracht als eerste verantwoordelijke in de begeleiding van leerlingen en biedt daarom zowel preventieve als remediërende zorg aan.
Wiskidz biedt ook volop steun bij het creëren van een veilig  pedagogisch klimaat en een stimulerende leeromgeving.

Leren leren en persoonsgebonden ontwikkeling: Wiskidz zet nadrukkelijk in op de ontwikkeling van de leerstijl en attitudes. De kinderen worden voortdurend aangemoedigd om te reflecteren over hun strategieën. Autonomie en coöperatief leren worden sterk gestimuleerd. Leerlingen leren ook met én van elkaar.

Brede evaluatie: permanente evaluatie zit verweven in Wiskidz. Ook zelfevaluatie wordt voortdurend gestimuleerd bij de leerlingen. Daarnaast heeft Wiskidz goed onderbouwde toetsen met aanvullend materiaal voor herhaling, remediëring en verrijking.

Optimale ondersteuning: Wiskidz ondersteunt de leerkracht maximaal bij het geven van instructie, het differentiëren en het evalueren. De methode geeft je ook volop steun bij het realiseren van een veilig pedagogisch klimaat en een goed klasmanagement.

Digitale ondersteuning: Het digitale aanbod van Wiskidz biedt
de leerkracht didactische ondersteuning en extra gebruikscomfort.